برگزاری نشست بمنظور اجرای پروژه مشترک دانشکده علوم ورزشی و معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

روز یکشنبه مورخ 16/4/98 جلسه ای با همکاری دانشکده علوم ورزشی و معاونت محترم تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش جهت اجرای پروژه ملی « مداخله دانش آموزان دارای اضافه وزن و چاق» در دانشگاه شهید رجایی با حضور مدیران و معاونین حوزه ستادی در معاونت تربیت بدنی و تندرستی تشکیل شد. در این جلسه در خصوص طراحی مراحل مختلف پروژه بحث و بررسی بعمل آمد. در ابتدای جلسه آقای دکتر شمس معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه از توانمندیهای و فعالیت های دانشگاه مطالبی ارائه نمودند و سپس دکتر مجید کاشف رئیس دانشکده علوم ورزشی به ارائه نظرات تخصصی و خصوصی اجرایی کردن پروژه پرداختند. لازم به ذکر است که طی جلسه­ای به تاریخ 12/4/98 در دفتر آقای دکتر مهرزاد حمیدی معاون محترم تربیت بدنی و تندرستی نظارت این طرح به دانشکده علوم ورزشی محول شد.

dscn5556 dscn5552dscn5554 dscn5555