اجرای مراحل نهایی ارائه نتایج « طرح دستیابی به وزن مطلوب و تناسب اندام در دانش آموزان دارای اضافه وزن»

با توجه به اتمام مرحله استخراج نتایج طرح  «دستیابی به وزن مطلوب و تناسب اندام در دانش آموزان دارای اضافه وزن» و ارائه گزارش نهایی در جلسه ای به تاریخ ۱۰/۴/۹۹ با حضور جناب آقای دکتر مهرزاد حمیدی معاون محترم تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش جلسه ای در دانشکده علوم ورزش در تاریخ ۲۱/۴/۹۹ برای قدر دانی از همکاران طرح در دانشکده علوم ورزشی برگزار شد که طی آن از طرف آقای دکتر مجید کاشف رئیس دانشکده علوم ورزشی هدایای به همکاران طرح به شرح ذیل اعطاء شد.

  1. دکتر غلامرضا لطفی مسئول بخش تغییر عادات زندگی و استخراج نتایج بخش توصیفی
  2. دکتر فرشته شهیدی مسئول بخش تغذیه سالم و توزیع استانی پرسشنامه های بازخوردها و جمع آوری آنها
  3. دکتر هادی صمدی مسئول بخش آنتروپومتری و استخراج نتایج بخش استنباطی
  4. دکتر مجتبی صالح پور مسئول بخش فعالیت بدنی و ورزش و تهیه پرسشنامه بازخوردها
  5. دکتر معصومه بقائیان مسئول بخش آنتروپومتری زنان و استخراج نتایج پرسشنامه های بازخوردها