ابلاغ دستورالعمل ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستورالعمل ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثار علمی را ابلاغ نمود. این دستورالعمل مرتبط با آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی مصوب جلسه هیئت وزیران در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ می باشد. 

آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب هیئت وزیران)

دستورالعمل ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثار علمی (مصوب وزارت عتف)