ابقا مدیر گروه آموزشی کنترل


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی خانم دکتر نسترن واثق را به عنوان مدیر گروه آموزشی کنترل در سمت خود ابقا کرد.