ابقاء مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ریاست دانشگاه در حکمی دکتر حسن جعفری، دانشیار گروه متالورژی و مواد را در جایگاه مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت ابقاء کرد