آگهی مزایده

آگهی مزایده واگذاری غرفه های رفاهی ـ دانشجویی مستقر در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و خوابگاه حافظ

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در نظر دارد ارائه خدمات رفاهی در دانشگاه و خوابگاه حافظ را به شرح ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص واجد صلاحیت واگذار نماید:

ردیف نام غرفه رفاهی محل و نشانی غرفه رفاهی سپرده شرکت در مزایده غرفه رفاهی
۱ خشکشویی تهران ـ لویزان ـ خ شهید شعبانلو ـ

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲ بوفه عمومی ـ بوفه خوابگاه حافظ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳ بوفه استخر ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴ صحافی ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۵ انتشارات ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۶ خیاطی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۷ آرایشگاه مردانه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۸ عینک سازی ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۹ نانوایی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰ مکانیکی و تعمیرات خودرو ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۱ فروشگاه حافظ تقاطع خ جمهوری اسلامی و حافظ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲ انبار حافظ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

متقاضیان می­توانند جهت کسب اطلاعات شرکت در مزایده و بازدید از محل غرفه ­ها و دریافت اسناد طی ساعات اداری (۱۴-۸) از تاریخ ۲۲/۵/۹۸ لغایت ۲۸/۵/۹۸ به دفتر مدیریت امور اداری و منابع انسانی دانشگاه به نشانی : تهران ، لویزان ، خیابان شهید شعبانلو، ساختمان اداری ، طبقه دوم مدیریت امور اداری و منابع انسانی به شماره تماس ۲۲۹۷۰۰۲۴-۰۲۱ مراجعه نمایند.

 

شرایط مزایده :

۱- سپرده شرکت در مزایده برای هر غرفه می­بایست به صورت یک فقره چک تضمین شده بانکی قابل وصول در یکی از شعب بانک مربوطه و یا به حساب شماره ۲۱۴۱۲۰۵۲۶ نزد شعبه حسین­آباد بانک تجارت به نام سپرده دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی واریز و اصل فیش یا چک تضمین شده را به عنوان سپرده شرکت در مزایده همزمان با ارائه قیمت پیشنهادی به دفتر مدیریت امور اداری تحویل نماید.

۲- هزینه چاپ آگهی بر عهده برندگان مزایده می­باشد.

۳- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

۴- بازگشایی پاکت قیمت پیشنهادی متقاضیان منوط به کسب حد نصاب امتیازات از حیث اخلاقی و تخصصی خواهد بود.

۵- متقاضیان مکلفند کلیه اسناد دریافت شده را که لزوماً حاوی مهر مدیریت امور اداری می­باشد در اسرع وقت با مهر و امضاء و یا اثر انگشت و امضاء خویش به مدیریت مذکور عودت نمایند.

۶- کسانیکه عمداً یا سهواً حسب مورد از واریز و ارائه اصل فیش یا چک تضمین شده بانکی مربوط به سپرده شرکت در مزایده، و یا عودت اسناد خریداری شده سرباز زده و یا آنها را بدون مهر و امضاء و یا اثر انگشت و امضاء عودت نمایند بی درنگ از دور مزایده کنار گذاشته خواهد شد.

۷- برنده مزایده باید به محض اطلاع از برنده شدگان حداکثر ظرف مهلت ۴۸ ساعت جهت عقد قرارداد به مدیریت امور اداری دانشگاه مراجعه تا اقدام بعدی صورت پذیرد. در صورت عدم مراجعه برنده، ضمن ضبط وجه سپرده شرکت در مزایده به نفع دانشگاه، از نفر دوم برای عقد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد. چنانچه نفر دوم نیز از مراجعه سرباز زند، دانشگاه در این خصوص رأساً اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

۸- متقاضیان هر غرفه مکلفند اسناد و مدارک مربوط به سوابق تجربی و کاری لازم در ارتباط با غرفه موردنظر را با ارائه قیمت پیشنهادی تسلیم نمایند.

پاکت الف : فیش واریزی یا اصل چک تضمین شده بانکی.

پاکت ب : مدارک و سوابق کاری و اسناد مزایده تکمیل شده و امضاء شده.

پاکت ج : قیمت پیشنهادی .

 

مدیریت امور اداری و منابع انسانی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 


 

فرم اجاره بهای پیشنهادی :

اینجانب                                               فرزند                                      به شماره ملی

با اطلاع کامل از شرایط و امکانات موجود آمادگی دارم غرفه                            را ماهیانه به عدد                                     ریال به حروف (                                                                    ) ریال اجاره کرده و پرداخت نمایم.

 

نام و نام خانوادگی:

امضاء و مهر:

آدرس و شماره تلفن ( همراه و ثابت ) :