آموزش معلمان شیمی

در راستای تعامل دانشکده علوم پایه دانشگاه با وزارت آموزش و پرورش و به منظور کمک به ارتقای کیفی آموزش علوم پایه در کشور، کارگاه آموزشی، آموزش زمینه محور در شیمی  توسط دکتر رسول عبداله میرزایی در منطقه یک تهران در تاریخ بیست و یکم آذرماه برگزار شد. در این نشست تعاملی با معلمین شیمی، بر اهمیت کاوشگری در آموزش زمینه محور شیمی ( علاقه مند کردن، ایجاد سوال کردن ، در گیر کردن دانش آموزان و… ) تاکید گردید. با توجه به زمینه محور بودن کتب درسی شیمی تازه تالیف، می توان به کمک انجام فعالیت های عملی ساده با بهره گیری از وسایل در دسترس در این راستا محیط کاوشگری را در راستای آموزش اثربخش شیمی در یک کلاس پویا فراهم نمود.