آموزش معلمان شیمی

در راستای تعامل دانشکده علوم پایه دانشگاه با وزارت آموزش و پرورش و به منظور کمک به ارتقای کیفی آموزش علوم پایه در کشور، جلسه ای تعاملی با موضوع اموزش اثربخش در شیمی به دعوت منطقه شش تهران با حضور معلمان شیمی در بیست و سوم دی ماه در این منطقه برگزار شد. دکتر رسول عبداله میرزایی در این نشست ابتدا در موضوع آموزش اثربخش در شیمی سخنرانی نموده و در ان به عوامل موثر در یادگیری موثر در شیمی پرداخته و به برنامه درسی ملی در این راستا اشاره نمودند. در ادامه جلسه، معلمین شرکت کننده در این نشست به بیان نظرات خود در یک گفتگوی تعاملی پرداختند.