آموزش معلمان ریاضی

در راستای تعامل دانشکده علوم پایه دانشگاه با وزارت آموزش و پرورش و به منظور کمک به ارتقای کیفی آموزش علوم پایه در کشور، همایش طرح مسئله ریاضی در دانشگاه فرهنگیان اصفهان در تاریخ بیستم آذر ماه جاری با شرکت دانشجومعلمان ریاضی و اساتید برگزار شد. در این نشست علمی پس از ارائه سخنرانی عمومی توسط دکتر ابراهیم ریحانی با عنوان آشنایی با طرح مسئله ریاضی، دو کارگاه آموزشی با عناوین طرح مسئله ریاضی با تاکید بر تقارن توسط دکتر مجتبی قربانی و  طرح مسئله ریاضی در دوره ابتدایی توسط آقای مهدی ایزدی برگزار شد. ضمنا در بعد از ظهر برگزاری همایش، جلسه ای تخصصی با موضوع طرح مسئله ریاضی با سرگروه های ریاضی اصفهان و برخی اساتید در زمینه ارتقای کیفی آموزش ریاضی برگزار شد.