آقاي مهندس كلانتر معاون مدير فرهنگي و اجتماعي اعلام كرد:

امسال مراسم ۲۲ بهمن دانشگاه با سالهاي قبل تفاوت دارد. در امسال بخشي از دستآوردهاي دانشگاه در درب اصلي دانشگاه تهران به نمايش گذاشته خواهد شد. تصاوير گوياي تلاش هاي معاونت فرهنگي و اجتماعي به نمايندگي از دانشگاه جهت ارائه آن است. وعده ما روز ۲۲ بهمن ساعت ۱۰ صبح خواهد بود

photo_2016-02-10_15-08-16