آقای شیخ شعبانی مسئول کانون های فرهنگی و هنری اعلام کرد:

این جلسه در مورخ ۹۵/۸/۹ ساعت ۱۱/۳۰با حضور آقای مهندس نیکونژاد ، آقای دکتر بهشتیان و دبیران قبلی و جدید کانون ها برگزار شد  که در آن از دبیران قبلی و اعضای فعال هر کانون تقدیر و تشکر گردید و دبیران جدید کانون ها نیز نسبت به پیشبرد اهداف کانون ها توجیه شدند.

photo_2016-10-31_12-25-15