آقای حاجی قاسمی رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

استقبال دانشجویان از سمینار دکتر نیک عمل

 امروز یک شنبه ساعت ۱۲:۱۵ سالن اجتماعات علوم پایه.

photo_2016-11-13_18-30-45 photo_2016-11-13_18-31-42 photo_2016-11-13_18-31-46 photo_2016-11-13_18-31-50