آقای حاجی قاسمی رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

برنامه های هفته علم برای روز یکشنبه ۲۳ آبان

سخنرانی پژوهشگر برتر دانشگاه دکتر نیک عمل

با عنوان تجربیاتی از آموزش علوم به دانشجویان در اروپا و امریکا

ساعت ۱۲:۱۵ سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه

photo_2016-11-12_13-41-29