آقای حاجی قاسمی رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام کرد:

برنامه های هفته علم برای روز شنبه ۲۲ آبان

نمایش فیلم کیهان: ادیسه فضا و مکان

سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه

ساعت ۱۲:۱۵

photo_2016-11-12_13-27-29