آقاي مهندس نيكونژاد معاون محترم فرهنگي و اجتماعي اعلام نمود:

در راستاي سياست هاي معاونت فرهنگي و اجتماعي امكان مشاركت عموم جامعه علمي و اداري دانشگاه شهيد رجايي در برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي فراهم گرديد. در اين رابطه آقاي مهندس نيكونژاد اعلام نمود در صورتي كه اساتيد بخواهند كليه زمينه هاي فرهنگي، هنري، فوق برنامه های علمی و اجتماعي يك یا چند طرح فرهنگي در دانشگاه در سال ۱۳۹۵ را اجرا كنند پس از درج كليات آن در وب فرمي كه به همين منظور آماده شده است از طرف معاونت با آنها تماس گرفته خواهد شد تا هماهنگي هاي لازم صورت پذيرد.
براي ورود به وب فرم اينجا را كليك نماييد.