آقاي مهندس نيكونژاد معاون فرهنگي و اجتماعي اعلام نمود:

در راستاي سياست هاي فرهنگي دانشگاه  و پيرو تقاضاي دانشجويان  براي برگزاري مجدد اردوي زيارتي به مشهد مقدس در روز چهارشنبه مورخ ۲۹ ارديبهشت ماه قرعه كشي دانشجويان دختر  كه از طريق وب فرم  ثبت نام كرده بودند انجام گرفت.

اين مراسم در سالن همايش هاي معاونت فرهنگي و اجتماعي  با نظارت دانشجويان  برگزار گرديد كه در نهايت پس از انجام قرعه كشي  ليست منتخبين و صورتجلسه به پيوست ارائه مي گردد .

لیست قرعه کشی اردوی دوم خواهران_Page_01 لیست قرعه کشی اردوی دوم خواهران_Page_02 لیست قرعه کشی اردوی دوم خواهران_Page_03 لیست قرعه کشی اردوی دوم خواهران_Page_04 لیست قرعه کشی اردوی دوم خواهران_Page_05 لیست قرعه کشی اردوی دوم خواهران_Page_06 لیست قرعه کشی اردوی دوم خواهران_Page_07 لیست قرعه کشی اردوی دوم خواهران_Page_08 لیست قرعه کشی اردوی دوم خواهران_Page_09 لیست قرعه کشی اردوی دوم خواهران_Page_10 لیست قرعه کشی اردوی دوم خواهران_Page_11 لیست قرعه کشی اردوی دوم خواهران_Page_12 لیست قرعه کشی اردوی دوم خواهران_Page_13 لیست قرعه کشی اردوی دوم خواهران_Page_14 لیست قرعه کشی اردوی دوم خواهران_Page_15 لیست قرعه کشی اردوی دوم خواهران_Page_16