آقاي مهندس نيكونژاد معاون فرهنگي و اجتماعي اعلام كرد:

در راستاي سياست هاي نوين معاونت فرهنگي و اجتماعي و با همكاري بسيج اساتيد برنامه هاي حلقه هاي علمي فرهنگي در هفته سوم ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۵ به شرح زير اعلام مي شود.

شركت در حلقه ها براي تمامي جامعه دانشگاهيان آزاد مي باشد.

????