آقاي شيخ شعباني مسئول كانون هاي فرهنگي و هنري اعلام نمود

اكران فيلم: گلوگاه شيطان

روزسه شنبه مورخ ششم مهرماه

ساعت ۱۲:۱۵

سالن علامه جعفري

950706