آقاي شيخ شعباني مسئول كانون هاي فرهنگي و هنري اعلام كرد

در روز پنج شنبه مورخ ۱۷ دي ماه آخرين تمرين تأتر «آرامش از نوعي ديگر» برگزار گرديد.

اين تمرين در سالن همايش هاي معاونت فرهنگي و اجتماعي و به منظور ارسال به دبيرخانه تأتر دانشجويي برگزار گرديد.