آقاي شيخ شعباني مسئول امور كانون ها اعلام نمود:

در این مسابقه ۱۲۴ اثر از دانشجویان دریافت شد که طی بررسی داوران مسابقه نفرات اول تا چهارم مشخص شدند.

این مسابقه در بازه زمانی ۹ لغایت ۱۶ آذر در مرحله اول و سپس تا ۲۵ آذر در مرحله دوم تمدید گردید. و توسط چهار تن از اساتید صاحبنظر دانشگاه بررسی و ۶ اثر برگزیده شد که سه اثر آن متعلق به نفر اول این مسابقه است.

photo_2016-01-17_09-08-51