آغاز به کار مرکز آموزش مدیریت و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

آغاز به کار مرکز آموزش مدیریت و بهسازی منابع انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی