آخرین نسخه جدول زمانبندی کلاس های برخط (online)

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نسخه جدید برنامه های کلاسی برخط دانشگاه شهید رجائی را ارائه کرد.

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده ها بصورت یکجا

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده مهندس کامپیوتر

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده مهندس عمران

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده مهندسی برق

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده علوم انسانی

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده علوم ورزشی

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده مهندسی مکانیک

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

جدول زمانبندی ارائه گروه های درسی دانشکده علوم پایه