نخستین همایش ملی مستند نگاری میراث طبیعی و فرهنگی در تاریخ 17 اسفندماه 1396 در دانشگاه شهید رجایی برگزار میگردد. وبسایت همایش:

http://dnch.sru.ac.ir

r_1_171120220755