نام و نام خانوادگی : علی بدری

درجه علمی: استادیار

  • ایمیل: ali.badri @ srttu.edu
  • تلفن: 00982122970060
  • فکس: 00982122970033
  • گروه: قدرت

زمینه های پژوهشی

شمارهموضوع 
۱بهره برداری و برنامه ریزی سیستمهای قدرت
۲سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته
۳شبکه های هوشمند و ریز شبکه ها

 

سوابق تحصیلی

  شمارهمقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
۱دکتریدانشگاه علم و صنعت ایران1387
۲کارشناسي ارشددانشگاه علم و صنعت ایران1377
۳کارشناسيدانشگاه صنعتی اصفهان1374

 

سوابق اجرایی

  شمارهسمتمحلتاریخ
۱مدیر گروه قدرت دانشگاه شهید رجایی۹۲-۹۴
۲مشاور انجمن علمی برق دانشگاه شهید رجایی۹۱-۹۳
۳دبیراجرایی پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایراندانشگاه شهید رجاییفروردین ۹۶
۴دبیرعلمی کنفرانس شبکه های هوشمند ۹۶دانشگاه شهید رجاییآذر ۹۶

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

 شمارهعنوانمحلتاریخ عضویت
۱انجمن شبکه هوشمند ایرانایران1391 – تا کنون
۲انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایرانایران1380 – تا کنون
۳سازمان نظام مهندسی ساختمانایران1388 – تا کنون

داوری مجلات

 شمارهعنوان مجلهناشرتاریخ
۱System JournalIEEE(1391-تاکنون)
۲IJEPESElsevier(1387-تاکنون)
۳ECMElsevier(1387-تاکنون)
۴ASCElsevier(1390-تاکنون)
۵IJEEEدانشگاه علم و صنعت ایران(1389-تاکنون)
۶JECEIدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(1393-تاکنون)
۷JOAPEدانشگاه محقق اردبیلی(1387-تاکنون)

 

جوایز

  شمارهعنوان
1استاد نمونه -دانشگاه شهید رجایی سال 92
2پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق- دانشگاه شهید رجایی سال 91
3پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق- دانشگاه شهید رجایی سال 93
4پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق- دانشگاه شهید رجایی سال 94

مقالات مجلات

عنواننویسندگانمجلهسال چاپوضعیتPdf
1A short term decision making framework of an electricity retailer considering optimized charging modelBadri, HosseinpourInternational Transactions on Electrical Energy Systemsژانویه، 2016چاپ شدهpdf
2Security constrained pricing strategy of GenCos in oligopoly power markets considering riskTaheri, Rashidinejad, BadriJournal of association of electrical and electronics engineersتابستان، 1395چاپ شدهpdf
3 A Survey on Mobile Energy Storage Systems (MESS): Applications, Challenges and SolutionsHosseini, Badri, ParvaniaRenewable and sustainable energy reviewجولای 2014چاپ شدهpdf

مقالات همایش‌ها

تاریخعنوان همایشمحل برگزاریعنوان مقالهاسامی همکارانPdf
1 دی 1394شبکه هوشمند 95تهرانRisk based optimal scheduling of virtual power plant using information gap decision theoryShafikhani, Badripdf
2آبان، 1393کنفرانس بین المللی برقتهرانDay ahead scheduling for virtual power plant to participate in energy and spinning reserve marketsShaygan, Badri, Zandenehpdf
3 دی 1393شبکه هوشمند 93تهرانOptimal placement of parking lots and DGs to reduce distribution system losses with PSOPirimoghadam, Badripdf

پروژه های پژوهشی

عنوانانجام دهندگانسالسفارش دهندهComments
1مدل سازی تعیین راهبرد پیشنهاد بهینه نیروگاه مجازی درحضور عدم قطعیت ها علی بدری1394دانشگاه شهید رجایی طرح پژوهشي
2بررسی مدلهای مختلف ارائه پیشنهاد بهینه شرکتهای نیروگاهی در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته  علی بدری1392 دانشگاه شهید رجاییطرح پژوهشي

1- مدارهای الکتریکی

2- بررسی سیستمهای قدرت

3- بهره برداری از سیستمهای قدرت

4- سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته