شعبان علیاری شوره دلی

استاد یار

  • ایمیل: sh_alyari@srttu.edu
  • تلفن: 00982122970052
  • فکس:00982122970052
  • گروه:مکانیک خودرو

زمینه های پژوهشی

موضوع
1گذر احتراق به انفجار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
 1دکتریدانشگاه دولتی مسکو1383
 2کارشناسی ارشددانشگاه تهران1373

 

سوابق اجرایی

سمتمحلتاریخ
1عضو هیات علمیدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1376-تاکنون

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوانمحلتاریخ عضویت

داوری مجلات

عنوان مجلهناشرتاریخ

 

جوایز

عنوان

مقالات مجلات

عنواننویسندگانمجلهسال چاپوضعیت
1Onset of ِDetonation in Polydispersed Fuel–Air MixturesN.N. Smirnov , V.F. Nikitin,J. Khadem,Sh. Alyari-ShourekhdeliProceedings of the Combustion Institute2006Published
2Transitional Regimes of Wave Propagation in Metastable SystemsN. N. Smirnov, V. F. Nikitin,Sh-Alyari-ShourekhdeliCombustion, Explosion, and Shock Waves2008Published
3Investigation of Self-Sustaining Waves in Metastable Systems:Deflagration-to-Detonation TransitionN. N. Smirnov, V. F. Nikitin,Sh. Alyari ShurekhdeliJournal of Propulsion and Power2009Published
4Application of Roe’s Flux-DifferenceSplitting for Turbulent Reacting
Flow With k − ε Turbulence Model
 Shaban Alyari Shourehdeli, Mohammad Hossein Mesbahi Applied Mechanics and Materials 2012 Published
 5 تعیین زاویه پاشش سوخت بهینه برای یک موتور اشتعال جرقه ای پاشش مستقیم با شبیه سازی عددیعلی میر محمدی ، شعبان علیاری شوره دلی، سید عبدالله موسوی ، هادی بنایی بروجنیمجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 1393 چاپ شده
6Studying Simultaneous Injection of Natural Gas and Gasoline Effect on Dual Fuel Engine Performance and EmissionsA. Mirmohamadi, SH. Alyari shoreh deli and A.kalhor,International Journal of Automotive Engineering2016Published

مقالات همایش‌ها

تاریخعنوان همایشمحل برگزاریعنوان مقالهاسامی همکاران
114,May,19964th Annual Mechanical Engineering Conf. of ISME and Second Int. Mech. Eng. Conf.SHIRAZHeat Transfer Characteristics of Laminar Flow of Paraffinic Hydrocarbon Oils in the Absorber Tube of a PTCM.ASHJAEE,S.A.SHOUREHDELI,M.JADIDI
227,خرداد,1375چهارمين كنفرانس سالانه مهندسي  مكانيك انجمن مهندسان مكانيك ايران و دومين كنفرانس بين اللمللي مهندسي مكانيكشیرازاستفاده از روش تخمين غيرخطي در تخمين پارامتر هاي موجود در مدل هاي سرعت سوزش سوخت هاي جامدشعبان علياري شوره دلي و مجتبي يوسفي
3Apr,2003كنفرانس لو ما نو سفمسکومحاسبه فرآیند های شیمیایی در مخلوط چند جزیی از گازهای ایده آل شعبان علياري شوره دلي و والري فدرويچ نيكيتين 
4Apr,2004كنفرانس لو ما نو سفمسکوشبيه سازي عددي گسترش موج انفجارشعبان علياري شوره دلي و والري فدرويچ نيكيتين
5200417th ONR Propulsion MettingMITOnset of Detonation in Pulse Detonation Devices  N.N. Smirnov,  V.F. Nikitin, Sh. Alyari Shourehdeli
62004Int. Conf. on Combustion and DetonationMOSCOWDeflagration to Detonation Transition in Gases: Scenario and ModelsN.N. Smirnov, V.F. Nikitin, Sh. Alyari Shourehdeli , J. C.  Legros  
72005Int. Colloquium on Physics of Shock Waves, Combustion, Detonation and Non-equilibrium ProcessMINSKDDT in Metastable MediaN.N. Smirnov,  V.F.Nikitin,J.khadem,   Sh. Alyari  Shourehdeli
8 1385دهمين كنفرانس دينا ميك شاره ها یزد اثر اشتعال در يك ناحيه حلقه اي بر فرآيند گذر احتراق آشفته به انفجار شعبان علیاری شوره دلی 
 20065th Int. Colloquium on  pulsed and continous detonation MOSCOW 

Transient Combustion Phenomena in Polydispersed Fuel air Mixtures                 

 

N.N. Smirnov , V.F.Nikitin, J.Khadem,        Sh. Alyari Shourehdeli 
 10 2007

6th Asia Pasific Conf. on Combustion                         

 

NAGOYA

 

Polydispersed Fuel Air Mixture Combustion 

 

N.N. Smirnov, V.F. Nikitin, J. Khadem,Sh. Alyari Shourehdeli 
 1119,بهمن,1389اولين كنفرانس علوم حرارتي ايران مشهد الگوريتم نوين در طراحي تلمبه افشانكي تحت شرايط گذرا شعبان علياري شوره دلي ، حسن آريا منش و محمد رضا علي گودرز 
 12 19,بهمن,1389اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران مشهد بررسی تجربی اثر  فاصله و نسبت انسداد صفحات ارفیس بر فرآیند گذر احتراق به انفجار شعبان علياري شوره دلي ،ناصر شایگان و رسول قاسمي 
13اسفند,1390اولین همایش ملی شبیه سازي سیستم هاي مکانیکیاهوازشبیه سازي پراکندگی آلایندههاي هوا در تنگه هاي خیابانی مختلف
و عملکرد خروج آنها
شعبان علیاري شوره دلی، کامران مبینی ، یوسف شهولی کوه شوري
14آذر,1390 چهارمين همايش ملي مهندسي مكانيك خمینی شهربررسي پراکندگي آلاينده هاي هوا در تنگه هاي خياباني و مقايسه آن با
داده هاي تجربي
یوسف شهولی کوه شوري، شعبان علیاري شوره دلی، کامران مبینی
15خرداد,1391  چهارمین کنفرانس بین المللی سرمایش، گرمایش وتهویه مطبوعتهرانبررسی عددی اثر نانو سیال آب-   برسیستم سرمایش خودروAL2O3شعبان علیاري شوره دلی، کامران مبینی ، محمودرعنایی
16اسفند,1390دومین همایش ملی مهندسی مکانیکشیرازبررسی اثر ترم تخفیف ارتعاشی بر زهان انگیسششعبان علیاری شوره دلی ، ناصر شایگان ، امین الله ویسی 
17مهر,1391کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوری های پیشرفتهاصفهانبهینه سازي آلایندگی یکموتور احتراق داخلی بنزینی به وسیله تغییر در زمان  بندي دریچه هاي
ورودي با استفاده از شبیه سازي عددي
شعبان علیاري شوره دلی ، علی میرمحمدي ، سید عبدالله موسوي ، هادي بنایی بروجنی
18مهر,1391کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوریهای پیشرفتهاصفهانبررسی اثر مدل سازي جرقه بر فرایند گذر احتراق آشفته به انفجارشعبان علیاري شوره دلی  ،امین الله ویسی ، مصطفی احمدي 
19آبان,1391اولین همایش ملی موتور های درونسوزسمنان(PFI) بررسی عددي تاثیر عوامل مختلف بر سطح آلایندگی یکموتور درون سوز پاششدر راهگاه،شعبان علیاري شوره دلی ، علی میرمحمدي ، سید عبدالله موسوي هادي بنایی بروجنی
20آبان,1391اولین همایش ملی موتور های درونسوزسمنان(GDI) به پاشش مستقيم (PFI) تغيير الگوي پاشش سوخت يك موتور اشتعال جرقه اي پاشش در راهگاه ورودي،شعبان علیاري شوره دلی ، علی میرمحمدي ، سید عبدالله موسوي هادي بنایی بروجنی
21آبان,1391اولین همایش ملی موتور های درونسوزسمنانكمينه كردن مصرف سوخت موتور بنزيني به روش بهينه سازي ديناميكي با استفاده DMSاز تكنيك شعبان علیاری شوره دلی، صیاد نصیری،مصطفی احمدی، سید عبدالله موسوی
22مهر,1393اولین کنفرانس بین المللیو سومین کنفرانس ملی انجمن پیشرانش هوا فضایی ایراناصفهانروش ابداعی برای ایجاد مخلوط با نسبت هم ارزی مورد نظر در لوله انفجاریمحمد حسین مصباحی، شعبان علیاری شوره دلی، علی میرمحمدی
23اردیبهشت,1395بيست و چهارمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايرانیزدبررسي عددي اثر صفحات ارفيس بر طول پيش از انفجارشعبان علياري شوره دلي ، ناصر شايگان ، يعقوب رستمي 
24اردیبهشت، 1396بيست و پنجمین همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايرانتهرانمدلسازی ضرایب ایزنتروپیک در مدل یک بعدی تحلیل عملکرد اجکتور در حالت بحرانی شعبان علياري شوره دلي ، کامران مبینی ، علی عساکره

پروژه های پژوهشی

عنوانانجام دهندگانسالسفارش دهندهComments
1بررسی تجربی فرآیند گذر احتراق به انفجار شعبان علیاری شوره دلی، محمد حسین مصباحی، علی میرمحمدی1393طرح پژوهشی

کتاب ها

تصویر جلدعنوان

دروس تدریس شده

عنواندانشکدهآغازپایان
1ترمو دینامیکمکانیک1376تاکنون
2مکانیک سیالاتمکانیک1376تاکنون
3مقاومت مصالحمکانیک 1376 تاکنون
4مکانیک محیط پیوستهمکانیک1386تاکنون
5کاربرد سیالات و ترمو دینامیک پیشرفته در خودرومکانیک1390تاکنون

کارگاه‌های برگزار کرده

مکانزمانعنوان