بهرام نامی

استادیار گروه مواد و متالورژی

  • ایمیل: bnami@ srttu.edu
  • تلفن: 00982122970052
  • فکس: 00982122970052
  • گروه: متالورژی و مواد

زمینه های پژوهشی

موضوع
1خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژهای منیزیم و الومینیوم
2 ریخته گری  قطعات الومینیومی و منیزیمی مطابق استانداردهای معتبر بین المللی
3خزش
4فرایندهای شکل دهی نیمه جامد فلزات غیراهنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
1دکتریدانشگاه علم و صنعت ایران1389
2کارشناسي ارشددانشگاه صنعتی شریف1383

 

سوابق اجرایی

سمتمحلتاریخ
1مدیر گروهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1394-تاکنون

 

داوری مجلات

عنوان مجلهناشرتاریخ
1Materials Science and Engineering AElsevier2012- تاکنون
2Transaction of Nonferrous Metals Society of ChinaElsevier2016
3علوم و فناوری کامپوزیت1395

 

مقالات مجلات

ردیفعنواننویسندگانمجلهسال چاپ
1The effect of rare earth elements on the Kinetics of the isothermal coarsening of the globular solid phase in semisolid AZ91 alloy produced via SIMA processB. Nami, S. G. Shabestari, S.M.Miresmaeili,  H. Razavi, Sh . MirdamadiJournal of alloys and compounds2009
2Effect of Ca and Rare Earth ElementS on Impression Creep Properties of AZ91 Magnesium AlloyB. Nami, H.Razavi, S.Mirdamadi, S.G.Shabestari, S.M.MiresmaeiliMetallurgical and Materials Transactions A2010
3Effect of Ca, RE elements and semi-solid processing on the microstructure and creep properties of AZ91 alloyB. Nami S,.G. Shabestarib,  H. Razavi, Sh. Mirdamadi, S.M.MiresmaeiliMaterials science and Engineering A2010
4Effects of calcium and rare earth elements on microstructure and creep properties of AZ91alloy in as cast and semisolid processed conditionsB. Nami, S. G. Shabestari, S.M.Miresmaeili, H. Razavi, Sh. MirdamadiInternational Journal of Cast Metals Research2010
5Impression Creep Properties of a Semi-Solid Processed Mg – Al alloy Containing Ca and RARE earth ElementsB. Nami, H. Razavi, S.M.Miresmaeili, Sh. Mirdamadi, S. G. ShabestariScripta Materialia2011
6Effect of Rare-Earth Element Additions on High-Temperature Mechanical Properties of AZ91 Magnesium AlloyF. Khomamizadeh, B.Nami,  S. KhoshkhooeiMetallurgical and Materials Transactions A2005
7The effect of Ca and RE elements on the precipitation kinetics of Mg17Al12 phase during artificial aging of magnesium alloy AZ91B. AmirEsgandari, H.Mehrjoo, B.Nami, S.M.MiresmaeiliMaterials Science and Engineering A2011
8Investigation on the impression creep properties of a cast Mg-6Al-1Zn magnesium alloyE. Mohammadi Mazraeshahi, B.Nami, S.M.MiresmaeiliMaterials and design2013
9Impression Creep Behavior of Al-1.9%Ni-1.6%Mn-1%Mg AlloyS.M.Miresmaeili, B.NamiMaterials and design2014
10Impression Creep Behavior of a cast MRI153 magnesium alloyS. Rashno, B.Nami,  S.M.MiresmaeiliMaterials and design2014
11Microstructural Evolution during Partial Remelting of Al-Si Alloys Containing Different Amounts of MagnesiumA. Abedi,  M. Shahmiri,  B. Amir Esgandari, B. NamiJ. Mater. Sci. Technology2013
12بررسی تاثیر فلز روی و عملیلت حرارتی پیرسازی بر مقاومت به خزش فروروندگی در آلیاژ Mg-5%Snمهدی یدالهی، بهرام نامی، امیر عابدینشریه مهندسی متالورژی و مواد1392
13Effect of Mg and semi solid processing on microstructure and impression creep properties of A356 alloyB. Amiresgandari, B Nami,M Shahmiri, A AbediTransactionof nonferrous metals society of china2013
14Effect of tin on the microstructure and impression creep behavior of MRI153 magnesium alloyB. Nami, S Rashno,S.M. Miresmaeili Journal Of Alloys and Compounds2015
15Effect of Si on the creep properties of AZ61 cast magnesium alloyE. Mohammadi Mazraeshahi, B. Nami,S.M. Miresmaeili, S.M. Tabatabaei Materials and design2015
16تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ AZ91 منیزیم با استفاده از فرایند GTAWفرزاد رفیعی، علیرضا خدابنده، بهرام نامی، نصرالله بنی مصطفی عربنشریه مهندسی متالورژی1393
17The microstructure and impression creep properties of Ca-containing AS31 magnesium alloyM. Badri, S.M. Miresmaeili, B. NamiActa Metallurgica Sinica2016
18Impression creep properties of hypoeutectic Mg-xSi alloysM. Badri, S. M. Miresmaeili, B. NamiKovove Materialia2016


مقالات همایش‌ها

تاریخعنوان همایشمحل برگزاریعنوان مقالهاسامی همکارانPdf
18الي10 دي ماه، 1394عنوان همایشتهرانعنواناسامیpdf
225خرداد، 1394عنوان همایشتهران عنواناسامیpdf
325خرداد، 1394عنوان همایشتهرانعنواناسامیpdf

پروژه های پژوهشی

عنوانانجام دهندگانسالسفارش دهندهComments
1عنوان پروژه1390
2عنوان پروژه1388طرح پژوهشي

دروس تدریس شده

کارشناسی ارشد
روشهای پیشرفته آنالیز مواد
خزش
کارشناسی
خواص مکانیکی ماد 1 و 2
خواص فیزیکی 1 و 2
شیمی فیزیک
ترمودینامیک
اصول متالوگرافی
زبان تخصصی
آلیاژهای غیراهنی
روشهای نوین مطالعه مواد
عملیات حرارتی
کریستالوگرافی