پیمان نادری

دانشیار

Untitled

ایمیل: p.naderi At srttu.edu

تلفن: 021-22970006

فکس: 021-22970006

گروه: قدرت

English resume

زمینه های پژوهشی

مدلسازی و شبیه سازی سیستمهای دینامیکی

ماشینهای الکتریکی

دینامیک سیستمهای قدرت

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد برق قدرت -دانشگاه شهید چمران اهواز-1381

دکتری برق قدرت- دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-1388

 

سوابق اجرایی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق- از آبان ماه 1392

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

مدیر احرایی مجله JECEI

داوری مجلات

انتشارات IEEE

انتشارات Elsevier

انتشارات Tylor & Francis

مجلات داخلی و کنفرانسهای مهندسی برق داخلی

 

 

جوایز

پژوهشگر شایسته تقدیر دانشگاه شهید رجایی در سال 1394

مقالات مجلات

P. Naderi, F. Fallahi,”Eccentricity fault diagnosis in three-phase-wound-rotor induction machine using numerical discrete modeling method“, INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING: ELECTRONIC NETWORKS, DEVICES AND FIELDS, Wiley, vol.27, 2016.

P. Naderi, “Inter-turn short-circuit fault detection in saturable squirrel-cage induction motor using magnetic equivalent circuit model“, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, COMPEL, vol.35, 2016.

P. Naderi, “Torque/current spectral analysis for healthy and eccentricity faulty synchronous reluctance machine using mathematical modeling“, INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS-Wiley, vol.26, 2016.

P. Naderi, A. Shiri, “Torque/current spectral analysis for healthy and eccentricity faulty synchronous reluctance machine using mathematical modeling“, ACES JOURNAL, vol.30, 2015.

P. Naderi, “Eccentricity Fault Diagnosis and Torque Ripple Analysis of a Four-pole Synchronous Reluctance Machine in Healthy and Faulty Conditions“, Electric Power Components and Systems-Francis and Tylor, vol.43, 2015

P. Naderi, Slot Numbering and Distributed Winding Effects Analysis on the Torque/Current Spectrum of Threephase Wound-rotor Induction Machine Using Discrete Modeling Method, Electric Power Components and Systems-Francis and Tylor, vol.43, 2015

P. Naderi, “Distributed Generation, Using Battery/Photovoltaic System: Modeling and Simulation With Relative Controller Design”, Journal of Solar Energy Engineering-ASME, vol. 135, May 2013. vol.43, 2015.

P. Naderi, M. Azizianfard, “ A Fuel Cell/Battery Hybrid Vehicle Modeling and Power Management/Regenerative Braking Controller Design“, Journal of Fuel Cell Science and Technology-ASME, vol. 10, February 2013.

P. Naderi, A. Farhadi, “ NON-DRIVEN WHEELS APPLICATION FOR INTELLIGENT MULTI-OBJECTIVE CONTROL OF HYBRID VEHICLES“, International Journal of Robotics and Automation-ACTAPRESS, vol.27, 2012

10A novel controlling method for the superconducting magnetic energy
storage system as a distributed generation source; full modelling,
design and simulation
P. NaderiM. R. AlizadehInternational Journal of Sustainable
Energy- Francis and Tylor
Vol. 33March 2013Scopus
11A novel structure proposal for distributed generation
using SMES and PV system with relative controllers
design
P. NaderiF. FallahiEnergy Systems-SpringerVol. 62014Scopus
12Intelligent braking system for stability enhancement
of vehicle braking, using fuzzy logic controllers
P. NaderiS. SharouniInt. J. Vehicle Safety-InderscienceVol. 6, No. 4, 2013Scopus
13Driving/regeneration and stability enhancement
of 4WD hybrid vehicles, using multi-stage fuzzy
controller
P. NaderiZ. SalarvandInt. J. Vehicle Safety-InderscienceVol. 7, No. 2, 2014Scopus
14FULL MODELLING ANDSIMULATION
OF FUEL-CELL/BATTERY HYBRID
VEHICLE AND POWER MANAGEMENT
CONTROLLER DESIGN
P. NaderiR. GhandehariInternational Journal of Modelling and Simulation-Fancis and TylorVol. 33, No. 1, 2013Scopus
15ارائه يك ساختار جديد به عنوان منبع توليد پراكنده بر مبناي سيستم ابررساناي ذخير ه ساز انرژي مغناطيسي
و سيستم فتوولتائيك با طراحي كنترل كنند ه هاي مربوطه
 پیمان نادریفصلنامه صنایع الکترونیک ایراندوره 4 شماره 31393علمی-پژوهشی
16مدلسازي و شبيه سازي سيستم فتوولتائيك-باتري متصل به
شبكه سراسري با طراحي كنترل كنن دههاي لازم
پیمان نادریسحر شارونینشریه انرژی ایراندوره 16شماره 1علمی-ترویجی جهان اسلام

[1]-P.Naderi, A. Dolatshah, “Eccentricity Fault Detection of A Salient-Pole Synchronous Machine Using Modified Winding Function Approaches and Finite Element Method, 7th PEDSTC Conference, 2016.

[2]- A. Farhadi, H. Bakhtiari, P. Naderi, “MODELING AND SIMULATION OF FUELCELL/ BATTERY HYBRID VEHICLE AND POWER MANAGEMENT CNTROLLER DESIGN”, 6th Iranian Fuel cell seminar. Tehran, 2013.
[3]- P. Naderi, S. Sharooni, “Eccentricity Fault Diagnosis Studying for a Round Rotor Synchronous Machine”, 30th Iranian international conference of Electrical Engineering (PSC 2015).
[4]- P. Naderi, “Saturable Cage-Rotor Induction Machine Modeling by Nonlinear Magnetic Equivalent Circuit Method”, 42th IEEE conference (IECON), 2016, Italy.

[5]-پیمان نادری، سحر شارونی، “تشخیص خطای خروج از محور یک ماشین سنکرون قطب برجسته با استفاده از تئوری تعمیم یافته تابع سیم پیچی”، بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق تهران، آبان 93

[6]-پیمان نادری، فضل اله براتی، “طراحی کنترل کننده توان تزریقی به شبکه سراسری از منبع تولید پراکنده ترکیبی ابررسانای ذخیره ساز انرژی مغناطیسی و سیستم فتوولتائیک”، سی امین منفرانس بین المللی برق تهران، آبان 94

[7]-حمید رضا شعبانی، پیمان نادری، جاهد مرادی، “آنالیز تئوري ترکیبی مدال و مدلسازي زمان -گسسته، در بررسی اثر مقاومت سوئیچینگ روي اضافه ولتاژهاي کلیدزنی در خط انتقال فشار قوي دو مداره تبریز – زیاران”، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق تهران، آبان 1392.

[8]- پیمان نادری، سحر شارونی، “بررسی تأثیر هارمونیک هاي مکانی در موتورهاي سنکرون مغناطیس دائم”، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق تهران، آبان 1392.

[9]- مهدی جزینی، محمد رضا علیزاده، پیمان نادری، “بررسي اثر تغييرات شدت يونزاسيون در ژنراتور القايي مگنتوهيدروديناميك به روش المان محدود”، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق تهران، آبان 1392.

[10]- جاهد مرادی، پیملن نادری، “عملكرد هوشمندانه كليدهاي وصل مجدد سه فاز از نقطه نظر اضافه ولتاژهاي گذرا و بررسي نوسانات گذراي ناشي از آن”، بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق تهران، آبان 1391.

 

پروژه های پژوهشی

عنوانانجام دهندگانسالسفارش دهندهComments
1طراحی و مدلسازی تفنگ کویلی پیمان نادری1392 دانشگاه شهید رجایی طرح درون دانشگاهی
2تشخیص خطای خروج از محور در ماشینهای القایی با روتور سیم پیچی شده پیمان نادری1393 دانشگاه شهید رجاییطرح درون دانشگاهی
3جلیابی بهینه خازن جبرانساز در برخی فیدرهای فشار متوسط شهرستان ازناپیمان نادری1393شرکت توزیع استان لرستانطرح برون دانشگاهی

کتاب ها

دروس تدریس شده

عنواندانشکدهآغازپایان
تئوری جامع ماشینهای الکتریکیبرق1390تاکنون
دینامیک سیستمهای قدرتبرق1390تاکنون
بررسی سیستمهای قدرت 1 و 2برق 1390 تا کنون
ماشینهای الکتریکی 2 و 3برق1390تا کنون
مدارهای الکتریکی 1 و 2برق1390تا کنون