قابل توجه مهارت ­آموزان دوره يك­ساله آزمون استخدامي سال 1395

 

لطفا به نكات زير توجه فرماييد:

  • ثبت نام اوليه به صورت الكترونيكي و صرفا از طريق مراجعه به سامانه آموزشي دانشگاه به آدرس portal.srttu.edu و با استفاده از راهنمايي­هاي مندرج در اطلاعيه­ هاي شماره 1 و 2 انجام مي­شود و به هيچ وجه نياز به مراجعه حضوري نمي­باشد.
  • پس از ثبت نام اوليه و دريافت شماره مهارت ­آموزي، از طريق آن شماره (شناسه كاربري) و شماره ملي (شناسه عبور) از هفته آينده (24/4/96 به بعد) امكان دسترسي به محتواي درسي از طريق سامانه آموزش الكترونيكي دانشگاه به آدرس srttu.edu براي شما ميسر مي­گردد و به هيچ وجه تا تاريخ 7/5/1396 نياز به مراجعه حضوري به دانشگاه و يا ساير قطب­هاي مجري در كشور وجود ندارد. در اين مورد حتما به مفاد مندرج در اطلاعيه شماره 5 توجه فرماييد.
  • از تاريخ 7/5/96 به مدت حد اكثر 4 هفته بسته به رشته­هاي شغلي و مهارت­هاي مورد نياز و برنامه ريزي انجام شده در قطب­هاي مجري (استان هاي منتخب )، با توجه به اطلاعيه شماره 4 به محل اجراي حضوري دوره در پودمان يك مراجعه فرماييد.
  • مدارك مورد نظر به منظور تاييد ثبت نام اوليه، طبق مفاد مندرج در اطلاعيه شماره 4 به صورت حضوري در زمان مراجعه به قطب­ها استان هاي منتخب- (7/5/1396 به بعد) به قطب مربوطه تحويل داده شود.
  • پودمان اول شامل 5 درس به صورت الكترونيكي و جمعا معادل 170 ساعت درسي و 4 درس به صورت حضوري و معادل 170 ساعت خواهد بود كه طبق اطلاعات مندرج در جدول زير بخش الكترونيكي آن از هفته آينده (24/4/96 به بعد) و بخش حضوري آن در يكي از قطب­هاي مجري و از 7/5/96 به مدت 4 هفته و به صورت تمام وقت (5 يا 6 روز در هفته و هر روز 10 ساعت آموزشي) برگزار خواهد شد و تا تاريخ 2/6/1396 به اتمام خواهد رسيد. محل اجراي بخش حضوري پودمان اول مطابق با اطلاعيه شماره 4 در يكي از قطب­هاي محل اجراي تعيين شده از سوي دانشگاه خواهد بود. آزمون­هاي دروس الكترونيكي به صورت همزمان و كشوري در همان محل قطب اجراي بخش حضوري دوره و در بازه زماني 4/6/96 تا 8/6/96 خواهد بود.
  • مهارت­آموزاني كه در هر يك از دروس حداقل نمره 12 كسب نمايند و معدل كل ايشان در 9 درس پودمان اول به نمره14 برسد، از طرف دانشگاه به مركز آموزش نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش معرفي مي­گردند تا طبق ضوابط و مقررات موجود نسبت به معرفي ايشان به ادارات كل استان­هاي محل خدمت معرفي و نسبت به ابلاغ كاري ايشان متناسب با نيازهاي استان اقدام گردد.
  • پودمان دوم شامل 4 درس به صورت الكترونيكي و جمعا معادل 120 ساعت درسي و 3 درس به صورت حضوري و معادل 140 ساعت خواهد بود كه طبق اطلاعات مندرج در جدول زير همزمان با شروع شدن تدريس مهارت­آموزان از 1/7/96 تا 30/11/96 ادامه خواهد داشت بديهي است بخش حضوري اين پودمان به گونه­اي در استان محل خدمت مهارت­آموز برنامه ريزي مي­شود كه بدون لطمه به تدريس ايشان، در يك يا دو روز در هفته در مراكز مورد تاييد ادارات كل هر استان اجرا گردد. آزمون­هاي دروس الكترونيكي به صورت همزمان و كشوري در محل تعيين شده از طرف اداره كل استان محل خدمت در همان استان و در بازه زماني 5/12/96 تا 16/12/96 خواهد بود.
  • براي مهارت­آموزاني كه در هر يك از دروس حداقل نمره 12 كسب نموده باشند و معدل كل ايشان در 16 درس پودمان اول و دوم به 14 نمره برسد، در فروردين ماه 1397 از طرف دانشگاه گواهي مهارت­آموزي و شايستگي­هاي معلمي صادر خواهد شد.
  • به منظور آشنايي با عناوين دروس بسته صلاحيت حرفه­اي معلمي و شايستگي­هاي مورد نياز و زمانبندي اجرايي دوره و برگزاري آزمون­ها و مكان برگزاري دوره و آزمون­ها توجه شما را به جدول زير جلب مي­نمايد:

 

پودمان بخش عناوين دوره ساعت اجرا زمان اجرا محل اجرا نحوه ي اجرا نحوه برگزاری آزمون محل برگزاری آزمون زمان آزمون
پودمان اول (340)

 

بخش غير حضوري(170) روانشناسی و کاربرد آن در آموزش 30 از 24/4/96 تا 2/6/96 سامانه آموزش الكترونيك دانشگاه شهيد رجائي الكترونيكي تستی

­

درقطب  محل اجراي بخش حضوري دوره

.

از 4/6/96 تا 8/6/96
اصول و روش­های ياددهي و يادگيري 40
ارزشیابی یادگیری 30
اخلاق حرفه­ای معلم 30
فلسفه تعلیم تربیت رسمي و عمومي در ج.ا.ا 40
بخش حضوري (170) كارگاه آموزش در رشته … 1 50 از 7/5/96 تا 2/6/96 درقطب  محل اجراي بخش حضوري دوره

 

حضوري بر اساس حضور، فعاليت در كلاس، انجام تكاليف و پروژه و نتايج امتحانات عملي و مهارت درقطب  محل اجراي بخش حضوري دوره

 

كارگاه آموزش در رشته … 2 50
كارگاه آموزش فناوري در رشته … 30
تحليل محتواي بسته آموزشي و روش انطباق آن  با موقعيت در رشته  40
پودمان دوم (260)

 

بخش غير حضوري (120) آموزش كارآفريني 30 از 1/7/96 تا 30/11/96 سامانه آموزش الكترونيك دانشگاه شهيد رجائي الكترونيكي تستی

 

مراكز تاييد شده استان هاي محل خدمت از 5/12/96 تا 16/12/96
اصول و فنون راهنمايي و مشاوره 30
نقش اجتماعي تربيتي معلم 30
پژوهش و توسعه حرفه‌اي 30
بخش حضوري (140) الگوهای ياددهي و يادگيري آموزش­هاي فني و حرفه­اي و ارزشيابي يادگيري در رشته … 30 از 1/7/96 تا 30/11/96 مراكز تاييد شده استان هاي محل خدمت حضوري بر اساس حضور، فعاليت در كلاس، انجام تكاليف و پروژه و نتايج امتحانات عملي و مهارت مراكز تاييد شده استان هاي محل خدمت
كارگاه آموزش در رشته … 3 50
كارورزي 60
اعلام نتايج كل دوره (دو پودمان) از 15/01/97 تا 31/01/97

 

 

 

با آرزوي توفيق روزافزون

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي